Robert Kitchen

Riding: 
Souris–Moose Mountain
Pledged: 
No
Party: 
Con